Sunday, February 17, 2008

Rumi Poem - Alchemy of Love